Kategorie
News

Celon Pharma organizuje wirtualny dzień rynków kapitałowych w środę, 21 kwietnia

KIELPIN, Polska, 19 kwietnia 2021 r. (GLOBE NEWSWIRE) – Firma Celon Pharma S.A. ogłosiła dzisiaj, że będzie gospodarzem wirtualnego Dnia Rynków Kapitałowych, który odbędzie się w środę 21 kwietnia 2021 r. O godzinie 10:00 ET.

Podczas webinarium odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi kluczowy lider opinii dr Piotr Wierzbiński oraz inni naukowcy – prof. depresja i inne programy w przypadku guzów litych i chorób zapalnych.

Zespół zarządzający Celon dostarczy również aktualne informacje biznesowe z omówieniem ważnych wskaźników finansowych.

Po oficjalnych prezentacjach odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.

Aby zarejestrować się na webinarium, kliknij tutaj.

Dr Piotr Wierzbiński jest doktorem nauk medycznych, lekarzem medycyny i absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wyróżnieniem. W latach 2006-2014 był asystentem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie Piotr prowadzi prywatną praktykę lekarską. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrów oraz członkiem International Society for Sports Psychiatry. Jest autorem ponad 70 publikacji medycznych, w tym dotyczących paneli dotyczących epidemiologii i farmakoterapii w psychiatrii, psychiatrii sportowej, samobójstw oraz nakładających się dziedzin medycyny somatycznej i psychiatrii.

Dr n. Med. Joanna Chorostowska-Wynimko jest profesorem medycyny, kierownikiem Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej oraz Konsultantem Chorób Układu Oddechowego w Narodowym Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc (NITLD) w Warszawie. Jest obecnym Sekretarzem Generalnym European Respiratory Society (2019-2022). Profesor Chorostowska-Wynimko odbyła staż pod tytułem habilitanta na Wydziale Fizjologii i Biologii Molekularnej Medical College of Ohio (2001–2002) oraz w Urology Research Center na Medical University of Toledo (2009). Otrzymała również certyfikaty Rady w zakresie immunodiagnostyki laboratoryjnej (2011), chorób układu oddechowego (2001) i chorób wewnętrznych (1997).

Profesor Chorostowska-Wynimko jest szeroko publikowana i zawiera ponad 220 artykułów w recenzowanych czasopismach, jest głównym badaczem i koordynatorem wielu badań klinicznych i programów naukowych. Zainteresowania kliniczne prof. Chorostowskiej-Wynimko koncentrują się głównie na diagnostyce molekularnej raka płuca (ctDNA, biopsja płynna, nowe biomarkery) oraz POChP i niedoboru alfa-1 antytrypsyny. Jest koordynatorem Krajowej Grupy Ekspertów ds. Raka Płuca, członkiem Medycznego Komitetu Sterującego i członkiem Komitetu Opieki Transgranicznej Europejskiej Sieci Referencyjnej LUNG. koordynator Środkowo-Wschodniej Sieci Alpha-1 w Europie Środkowo-Wschodniej, koordynator Krajowego Rejestru Niedoborów Alfa-1 Antytrypsyny oraz kierownik Polskiego Laboratorium Diagnostycznego Alfa-1 Antytrypsyny.

Eduard Vieta profesor psychiatrii i przewodniczący na Uniwersytecie w Barcelonie oraz kierownik Katedry Psychiatrii i Psychologii w Szpitalnej Klinice, gdzie kieruje również Programem Zaburzeń Dwubiegunowych i Depresyjnych w Barcelonie, Katalonia, Hiszpania. Jego jednostka jest jednym ze światowych liderów w opiece klinicznej, nauczaniu i badaniach nad zaburzeniami afektywnymi. Dr Vieta jest również obecnym dyrektorem naukowym Hiszpańskiej Sieci Badawczej ds. Zdrowia Psychicznego (CIBERSAM). Otrzymał nagrodę Arystotelesa (2005), nagrodę Mogensa Schou (2007), nagrodę za badania strategiczne hiszpańskiego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej (2009), nagrodę Official College of Physicians za doskonałość zawodową (2011), nagrodę Colvin na Outstanding Achievement in Mood Disorders Research Foundation Brain and Behaviour Research Foundation (2012), nagroda Clinical Neuroscience Lilly przyznana przez International College of Neuropsychopharmacology (CINP 2014), Simon Bolivar Award (American Psychiatric Association 2017) oraz Research Price of the World Federacja Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP, 2017). Dwukrotnie został okrzyknięty najlepszym psychiatrą w Hiszpanii (Monitor sanitario, El Español), członkiem honorowym Hiszpańskiego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej oraz Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Walencji. Jest autorem ponad 950 oryginalnych artykułów, 450 rozdziałów w książkach i 45 książek. Jego indeks h wynosi 134 i ma ponad 66 000 cytowań (Google Scholar), co czyni go najczęściej cytowanym naukowcem na świecie w dziedzinie choroby afektywnej dwubiegunowej w ciągu ostatnich 8 lat i jednym z najbardziej wpływowych umysłów naukowych na świecie, według rankingu Clarivate Analytics ( Wysoko cytowane). Jego artykuły mają ponad 600 000 pobrań. Ponadto jest redaktorem naczelnym European Neuropsychopharmacology i był profesorem zaproszonym w McLean Hospital i Harvard University oraz jako doradca naukowy ds. Neurobiologii podczas Prezydencji Europejskiej.

O CELON PHARMA

Celon Pharma to zintegrowana firma biofarmaceutyczna zajmująca się projektowaniem, opracowywaniem, produkcją i dystrybucją produktów farmaceutycznych. Została założona w 2002 roku przez dr Macieja Wieczorka. Spółka posiada obecnie ok. 450 pracowników. Zatrudnia ok. 160 naukowców odpowiedzialnych za badania i rozwój, z których połowa ma stopień doktora lub jest w trakcie uzyskiwania stopnia doktora. W planach Spółki jest kilkanaście projektów dotyczących rozwoju innowacyjnych leków z grupami terapeutycznymi, takimi jak onkologia, neuropsychiatria, autoimmunizacja i metabolizm. Spółka posiada własne laboratoria badawczo-rozwojowe, które pozwalają na rozwijanie własnych technologii farmaceutycznych przy wykorzystaniu bogatego zaplecza sprzętowego oraz doświadczenia i wiedzy pracowników. Posiada również nowoczesny zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. W ostatnich latach Spółka wprowadzała na rynek produkty z następujących obszarów terapeutycznych: onkologia, choroby ośrodkowego układu nerwowego, kardiologia, leczenie HIV, choroby układu oddechowego. Spółka od 2007 roku rozwija technologię wytwarzania leków wziewnych oraz kilka projektów innowacyjnych leków. Od 2016 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Www.celonpharma.com

Zrzeczenie sięNiniejsza informacja prasowa („Informacja prasowa”) została przygotowana przez Celon Pharma SA („Spółka”). Czytając komunikat prasowy, zgadzasz się na następujące ograniczenia.

Niniejsza informacja prasowa jest ściśle poufna dla odbiorcy. Ani niniejsza informacja prasowa, ani żadna jej część, ani informacje w niej zawarte nie mogą być reprodukowane lub rozpowszechniane, przekazywane dalej, ani w inny sposób ujawniane, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek innej osobie lub publikowane, w całości lub w części.

Jeśli uzyskasz dostęp do tego komunikatu prasowego przez pomyłkę lub nie jesteś adresatem tego komunikatu prasowego ani osobą upoważnioną do korzystania z tego komunikatu prasowego, pamiętaj o poufnym charakterze tego komunikatu prasowego i niezwłocznie skontaktuj się ze Spółką w celu zwrócić go firmie.

Komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży, zapisania się ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub zapisania się na papiery wartościowe. Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi ani nie stanowi części i nie powinna być interpretowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, oferty, nakłaniania lub zaproszenia do zapisywania się, gwarantowania, kupowania lub nabywania w inny sposób papierów wartościowych Spółki. lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w dowolnej jurysdykcji lub zachęta / zalecenie do podjęcia działalności inwestycyjnej w dowolnej jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji lub wydania nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter wstępny i orientacyjny i nie mają na celu zawierać informacji, które byłyby wymagane do oceny Spółki, jej sytuacji finansowej i / lub jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Celem niniejszego komunikatu prasowego nie jest zapewnienie i nie należy polegać na doradztwie księgowym, prawnym lub podatkowym ani nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Niniejsza informacja prasowa jest podawana w połączeniu z ustnym komunikatem prasowym i nie powinna być wyrywana z kontekstu.

Żadne informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne lub zalecenia inwestycyjne. Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie zostały niezależnie zweryfikowane. Żadne zrzeczenie się, gwarancja ani zobowiązanie, wyrażone lub domniemane, nie są składane i nie należy polegać na rzetelności, dokładności, kompletności lub poprawności informacji lub opinii zawartych w niniejszym dokumencie.

Kwestie omówione w niniejszym komunikacie prasowym mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych. Oświadczenia zawierające słowa „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „wierzy”, „projekty”, „przewiduje”, „będzie”, „cele”, „cele”, „może”, „będzie”, „ może ”,„ kontynuować ”i podobne stwierdzenia o charakterze przyszłym lub odnoszącym się do przyszłości, identyfikować takie stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują w szczególności stwierdzenia dotyczące wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Spółki dotyczących przyszłej działalności (w tym potencjału wzrostu). Wszystkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą spraw, które wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia Spółki będą się znacznie różnić od tych wskazanych w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości oraz od wyników z przeszłości. , wyników lub osiągnięć Spółki. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na różnych założeniach i szacunkach dotyczących przyszłych wydarzeń, w tym licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz przyszłego środowiska operacyjnego. Chociaż Spółka uważa, że ​​te szacunki i założenia są rozsądne, mogą się one okazać błędne.

Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne tylko na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Spółka, jej dyrektorzy, przedstawiciele, pracownicy i doradcy nie zamierzają i wyraźnie zrzekają się jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązania lub zobowiązania, dokonywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek uzupełnień, poprawek, aktualizacji lub rewizji jakichkolwiek informacji, opinii lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość. zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany wydarzeń, warunków lub okoliczności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa ani Spółka, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (w wyniku zaniedbania lub w inny sposób) za jakiekolwiek straty wynikające jednak z wykorzystania niniejszej informacji prasowej lub jej treści lub powstałe w inny sposób w związku z niniejszym komunikatem prasowym

Niniejsza informacja prasowa nie jest przeznaczona do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami lub które narażałoby Spółkę lub dowolne z jej podmiotów stowarzyszonych na autoryzację, powiadomienie, licencjonowanie lub inną rejestrację. wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, w których posiadaniu znajduje się niniejszy komunikat prasowy, powinny przestrzegać wszystkich takich ograniczeń.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:Małgorzata [email protected]