Kategorie
News

Polska, rząd – Moody’s, aktualne informacje na temat emitentów kalendarzy suwerennych UE

Ogłoszenie: Aktualizacja Moody’s na temat emitentów kalendarza państw UE Global Credit Research – 30 kwietnia 2021 Londyn, 30 kwietnia 2021 r. – Moody’s Investors Service publikuje tę aktualizację dotyczącą kalendarza ratingów państw UE zaplanowanych na 30 kwietnia 2021 r., Aby zapewnić dodatkową jasność w zakresie działalności w zakresie ratingów państw UE. Ta aktualizacja jest usługą dla rynków i nie stanowi oficjalnej publikacji dotyczącej oceny. Najnowsze i najbardziej kompletne informacje dotyczące wymienionych emitentów, w tym pełny tekst formalny związany z wydaniem wszelkich działań w zakresie ratingu kredytowego, można znaleźć na stronach poszczególnych emitentów pod adresem www.moodys.com. OCENY, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE DLA EMITENTÓW W KALENDARZU NA 30 LAT. Kwiecień: Polska, rząd https://www.moodys.com/PolandRATINGS, KTÓRE NIE ZOSTAŁY AKTUALIZOWANE DLA EMITENTÓW W KALENDARZU NA 30 KWIETNIA: Nie dotyczy Moody’s Sovereign Release Calendar wyznacza dwie daty potencjalnego zwolnienia zarówno zamówionych, jak i niezamówionych działań w zakresie ratingu państwowego , zgodnie z rozporządzeniem UE 462/2013 („CRA3”). Obejmuje emitentów państwowych, którzy są objęci przez głównego analityka z siedzibą w UE, zgodnie z wymogami CRA3, a także, aby zapewnić większą przejrzystość rynku, obejmuje również emitentów państwowych w UE, którzy są objęci przez głównych analityków z siedzibą poza UE. Kalendarz wydania suwerennych państw UE jest dostępny pod adresem: https: //www.moodys.com/SovereignReleaseCalendar UWAGA TYLKO DLA DZIENNIKARZY: Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń na jedną z naszych globalnych infolinii prasowych: Londyn + 44-20-7772-5456, Nowy Jork + 1-212-553-0376, Tokio + 813-5408-4110, Hongkong + 852-3758-1350, Sydney + 61-2-9270-8141, Meksyk 001-888-779-5833, São Paulo 0800- 891-2518 lub Buenos Aires 0800-666-3506. Możesz również wysłać do nas e-mail na adres [email protected] lub odwiedzić naszą witrynę internetową. Niniejsza publikacja nie ogłasza działania w zakresie oceny zdolności kredytowej. Aby uzyskać informacje o ratingach kredytowych, do których odwołuje się niniejsza publikacja, należy zapoznać się z zakładką ratingów na stronie emitenta / podmiotu w witrynie www.moodys.com, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje o działaniach ratingowych i historię ratingów. Alastair Wilson MD-Global Sovereign Risk Sovereign Risk Group Moody’s Investors Service Ltd. One Canada Square Canary Wharf London E14 5FA Wielka Brytania DZIENNIKARZY: 44 20 7772 5456 Client Service: 44 20 7772 5454 Marie Diron MD – Sovereign Risk Sub-Sovereign Group DZIENNIKARZE: 44 20 7772 5456 Obsługa klienta: 44 20 7772 5454 Biuro zwalniające: Moody’s Investors Service Ltd. One Canada Square Canary Wharf London E14 5FA Wielka Brytania DZIENNIKARZE: 44 20 7772 5456 Obsługa klienta: 44 20 7772 5454 © 2021 Moody’s Corporation, Moody’s Investors Service , Inc., Moody’s Analytics, Inc. i / lub ich licencjodawcy i podmioty stowarzyszone (łącznie „MOODY’S”). Wszelkie prawa zastrzeżone. OCENY KREDYTOWE WYDAWANE PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE MOODY TO ICH AKTUALNE OPINIE DOTYCZĄCE ZBIERANIA RYZYKA KREDYTOWEGO PODMIOTÓW W PRZYSZŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH LUB ZADŁUŻONYCH LUB DŁUGOPODOBNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, „PUBLIKACJE”) MOGĄ ZAWIERAĆ TAKIE BIEŻĄCE OPINIE. MOODY DEFINIUJE RYZYKO KREDYTOWE JAKO RYZYKO, ŻE PODMIOT MOŻE NIE SPEŁNIĆ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH UMOWNYCH W PRZYPADKU WYKONANIA I SZACOWANYCH STRAT FINANSOWYCH W PRZYPADKU USTERKI LUB USZKODZENIA. W PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCYCH SYMBOLI RATINGOWYCH MOODY I DEFINICJI DOTYCZY INFORMACJI NA TEMAT RODZAJÓW KONTRAKTOWYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ OCENY KREDYTOWE MOODY. OCENY KREDYTOWE NIE ODNOSZĄ SIĘ DO ŻADNEGO INNEGO RYZYKA, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO: RYZYKA PŁYNNOŚCI, RYZYKA WARTOŚCI RYNKOWEJ CZY ZMIENNOŚCI CEN. OCENY KREDYTOWE, OCENY NIEKREDYTOWE („OCENY”) ORAZ INNE OPINIE ZAWARTE W PUBLIKACJACH MOODY NIE SĄ OŚWIADCZENIAMI O OBECNYCH ANI HISTORYCZNYCH FAKTACH. PUBLIKACJE MOODY MOGĄ ZAWIERAĆ RÓWNIEŻ ILOŚCIOWE SZACUNKI RYZYKA KREDYTOWEGO OPARTE NA MODELACH ORAZ POWIĄZANE OPINIE LUB KOMENTARZE PUBLIKOWANE PRZEZ MOODY ANALYTICS, INC. I / LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE. OPINIE KREDYTOWE MOODY, OCENY, INNE OPINIE I PUBLIKACJE NIE STANOWIĄ ANI NIE ZAPEWNIAJĄ INWESTYCJI ANI PORAD FINANSOWYCH, A OPINIE KREDYTOWE MOODY, OCENY, INNE OPINIE I PUBLIKACJE NIE STANOWIĄ ANI NIE ZAPEWNIAJĄ INWESTYCJI ANI PORAD FINANSOWYCH, A OCENY KREDYTOWE, OCENY, INNE OPINIE I PUBLIKACJE MOODY NIE STANOWIĄ ANI NIE ZAPEWNIAJĄ ZAPROSZENIA, ANI ZAPEWNIAJĄCYCH REKOMENDACJI. OCENY KREDYTOWE, OCENY, INNE OPINIE I PUBLIKACJE MOODY NIE UWZGLĘDNIAJĄ PRZYDATNOŚCI INWESTYCJI DLA KONKRETNEGO INWESTORA. MOODY WYSTĄPI SWOJE OPINIE KREDYTOWE, OCENY I INNE OPINIE ORAZ PUBLIKUJE SWOJE PUBLIKACJE Z OCZEKIWANIEM I ZROZUMIENIEM, ŻE KAŻDY INWESTOR DOKŁADNIE PRZEPROWADZI WŁASNE BADANIA I OCENĘ KAŻDEGO ZABEZPIECZENIA, POD WZGLĘDEM POTWIERDZONEGO ZABEZPIECZENIA. OCENY KREDYTOWE, OCENY, INNE OPINIE I PUBLIKACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO WYKORZYSTYWANIA INWESTORÓW DETALICZNYCH I BYŁYby nierozsądne i niewłaściwe dla INWESTORÓW DETALICZNYCH DO KORZYSTANIA Z OCEN KREDYTOWYCH MOODY, DECYZJI OTRZYMUJĄCYCH I INNYCH OPINII PODCZAS PUBLIKACJI. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ FINANSOWYM LUB INNYM ZAWODOWYM DORADCĄ. WSZYSTKIE ZAWARTE W NINIEJSZYCH INFORMACJI SĄ CHRONIONE PRAWEM, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA PRAWA AUTORSKIEGO, I ŻADNE Z TYCH INFORMACJI NIE MOGĄ BYĆ KOPIOWANE LUB W INNY SPOSÓB PRZENOSZONE, PRZENOSZONE, PRZENOSZONE ROZPOWSZECHNIANE, ZREDYSTRYBOWANE LUB ODSPRZEDAWANE LUB PRZECHOWYWANE DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB SPOSOBIE LUB Z JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, PRZEZ OSOBĘ BEZ WERSJI PISEMNEJ MOODY, ZGODY NA PISEMNIE, ZGROMADZENIA INNYCH OSÓB. I PUBLIKACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB, JAKO TERMIN ZDEFINIOWANY DO CELÓW REGULACYJNYCH I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY MÓGŁBY BYĆ UZNANY ZA WZORCĘ. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł MOODY. by być dokładnym i wiarygodnym. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia błędu ludzkiego lub mechanicznego, a także innych czynników, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane w stanie „TAKIM, JAKIM SĄ”, bez jakiejkolwiek gwarancji. MOODY’S podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby informacje, które wykorzystuje przy przyznawaniu ratingu kredytowego, były odpowiedniej jakości i pochodziły ze źródeł, które MOODY’S uważa za wiarygodne, w tym, w stosownych przypadkach, z niezależnych źródeł zewnętrznych. Jednakże MOODY’S nie jest audytorem i nie może w każdym przypadku samodzielnie weryfikować lub walidować informacji otrzymanych w procesie ratingu lub podczas przygotowywania swoich Publikacji. W zakresie dozwolonym przez prawo MOODY’S i jego dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dostawcy zrzekają się odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, wtórne lub przypadkowe straty lub szkody w jakikolwiek sposób wynikające z lub w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie lub z wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania takich informacji, nawet jeśli jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy lub dostawcy są z wyprzedzeniem informowani o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód, w tym między innymi: (a) jakiejkolwiek utraty obecnych lub przyszłych zysków lub (b) jakiejkolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku, gdy dany instrument finansowy nie jest przedmiotem określonego ratingu kredytowego przyznanego przez MOODY’S. W zakresie dozwolonym przez prawo MOODY’S i jego dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dostawcy zrzekają się odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub odszkodowawcze straty lub szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, w tym między innymi przez zaniedbanie (ale z wyłączeniem oszustwa, umyślnego działania lub innego rodzaju odpowiedzialność, której w celu uniknięcia wątpliwości nie można wykluczyć z mocy prawa) ze strony MOODY’S lub jakiegokolwiek innego zdarzenia pozostającego poza kontrolą MOODY’S lub któregokolwiek z jej dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców, powstałych z lub w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie lub z wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania takich informacji. BRAK GWARANCJI, JAWNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU JAKIEJKOLWIEK OCENY KREDYTOWEJ INNE OPINIE LUB INFORMACJE SĄ PRZEKAZANE LUB SPORZĄDZONE PRZEZ MOODY’S W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W JAKIM SPOSÓB Moody’s Investors Service, Inc., agencja ratingowa będąca w całości własnością Moody ‚s Corporation („MCO”) niniejszym ujawnia, że ​​większość emitentów dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji korporacyjnych i komunalnych, obligacji, weksli i papierów komercyjnych) oraz akcji uprzywilejowanych ocenianych przez Moody’s Investors Service, Inc. przed dokonaniem cesji kredytu rating, zgodził się zapłacić Moody’s Investors Service, Inc. za opinie na temat ratingów kredytowych i świadczone przez nią usługi w wysokości od 1000 USD do około 5 000 000 USD. MCO i Moody’s Investors Service stosują również zasady i procedury dotyczące niezależności ratingów kredytowych i procesów ratingowych Moody’s Investors Service. Informacje dotyczące niektórych powiązań, które mogą istnieć między dyrektorami MCO a ocenianymi podmiotami oraz między podmiotami, które posiadają ratingi kredytowe Moody’s Investors Service, a także publicznie zgłosiły SEC udział własnościowy w MCO przekraczający 5%, są publikowane corocznie na stronie www .moodys.com pod nagłówkiem „Relacje inwestorskie – Ład korporacyjny – Dyrektor i Polityka dotycząca powiązań akcjonariuszy”. Dodatkowe warunki tylko dla Australii: Wszelkie publikacje tego dokumentu w Australii są objęte australijską licencją na usługi finansowe podmiotu stowarzyszonego MOODY, Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 i / lub Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (jeśli dotyczy). Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla „klientów hurtowych” w rozumieniu sekcji 761G ustawy Corporations Act 2001. Kontynuując dostęp do tego dokumentu z terytorium Australii, oświadczasz MOODY’S, że jesteś lub uzyskujesz dostęp do dokumentu jako przedstawiciela „klienta hurtowego” i że ani ty, ani podmiot, który reprezentujesz, nie będziecie bezpośrednio ani pośrednio rozpowszechniać tego dokumentu ani jego treści wśród „klientów detalicznych” w rozumieniu sekcji 761G ustawy o spółkach z 2001 r. Rating kredytowy MOODY to opinia co do zdolności kredytowej zobowiązania dłużnego emitenta, a nie w odniesieniu do udziałowych papierów wartościowych emitenta lub jakiejkolwiek formy zabezpieczenia dostępnego dla inwestorów detalicznych. Dodatkowe warunki tylko dla Japonii: Moody’s Japan KK („MJKK”) jest agencją ratingową należącą w całości do Moody’s Group Japan G.K., która jest w całości własnością Moody’s Overseas Holdings Inc., spółki zależnej MCO w całości należącej do MCO. Moody’s SF Japan K.K. („MSFJ”) jest agencją ratingową będącą w całości własnością MJKK. MSFJ nie jest uznaną w kraju organizacją ratingów statystycznych („NRSRO”). W związku z tym ratingi kredytowe nadawane przez MSFJ są ratingami kredytowymi spoza NRSRO. Ratingi kredytowe inne niż NRSRO są przyznawane przez podmiot, który nie jest NRSRO, w związku z czym oceniane zobowiązanie nie będzie kwalifikować się do określonych rodzajów traktowania zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. MJKK i MSFJ są agencjami ratingowymi zarejestrowanymi w Japońskiej Agencji Usług Finansowych, a ich numery rejestracyjne to odpowiednio Komisarz FSA (ratingi) nr 2 i 3. MJKK lub MSFJ (stosownie do przypadku) ujawniają, że większość emitentów dłużnych papierów wartościowych (w tym korporacyjne i obligacje komunalne, skrypty dłużne, weksle i papiery komercyjne) oraz akcje uprzywilejowane ocenione przez MJKK lub MSFJ (odpowiednio), przed nadaniem jakiegokolwiek ratingu kredytowego zgodziły się zapłacić MJKK lub MSFJ (w stosownych przypadkach) za opinie i usługi ratingowe Opłaty wahają się od 125 000 JPY do około 550 000 000 JPY. MJKK i MSFJ również stosują zasady i procedury spełniające wymagania japońskich przepisów. Wcześniejsze